एउटै बोकाको मूल्य तीन लाख रुपैयाँ

एउटै बोकाको मूल्य तीन लाख रुपैयाँ