गायकले च्यातिएको पाइन्ट लगाउन हुने हामीले स्कर्ट लगाउन नहुने ?