#COVID19जम्मा संक्रमितमृत्युहाल बिरामीहरुनिको भएका
विश्व31121262963363743855522719344
नेपाल641224111747846233

पाँचखालका कृषकहरु सडकमै काउली फालेर विरोध प्रदर्शनमा

;8sdf sfpnL kmfn]/ lj/f]wdf plqP kfFrvfnsf ls;fg sfe|]knf~rf]ssf] kfFrvfn gu/kflnsf–& >L/fdkf6Lsf ls;fgx?n] ;f]djf/ sfe|]knf~rf]ssf] lhNnf ;b/d'sfd w'lnv]nl:yt c/lgsf] / ljlk /fhdfu{ bf]af6f]df ;8sdf sfpnL kmfn]/ lj/f]w ub}{ . ;f] If]qdf O{6f e§fsf sf/0f w'Fjf w'nf]n] pTkfbg u/]sf] sfpnLnufot cGo t/sf/Lx? pTkfbg gx'g] / ePsf] klg sfnf] eP/ lau|]kl5 ahf/df laqmL geO{ lkmtf{ cfPsf] eGb} :yfgLo ;/sf/ / /fHon] cfkm"x?n] ljutb]lv p7fpFb} cfPsf ;d:ofnfO{ ;Daf]wg ug'{kg]{ dfu ub}{ lj/f]w:j?k t/sf/L ;8sdf kmfn]sf x'g . t:jL/ M k]df nfdf, ag]kf, /f;;

बनेपा

काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका–७ श्रीरामपाटीका किसानले इँटाभट्टा उद्योगबाट निस्केको धुवाँ धुलोले आफुले उत्पादन गरेको तरकारीमा क्षति पुगेको भन्दै सोमबार धुलिखेलस्थित अरनिको र बिपी राजमार्गको दोबाटोमा काउली फालेर विरोध गरेका छन् ।

किसानले स्थानीय सरकार र प्रशासनले आफूहरुले इँटाभट्टाको विषयमा पहिलादेखि नै उठाउँदै आएको मागको सुनुवाइ नगरेको भन्दै काउली सडकमा फालेर विरोध गरेका हुन् । “हामीले उत्पादन गरेको तरकारी बजारमा बिक्री गर्न पाइरहेका छैनौँ ।” किसान केशवप्रसाद ढकालले भन्नुभयो, “बिक्री गर्न बजार पठाएको उत्पादित तरकारी बजारबाट फिर्ता आइरहेको छ ।”

कृषि पेशालाई सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकार र प्रशासनको ध्यान जाओस् भनेर विरोधमा उत्रन बाध्य भएको कृषकहरुले बताएका छन् । उत्पादित काउली काठमाडौँस्थित कालिमाटी तरकारी बजारमा बिक्रीका लागि लगेकामा कालो भएको भन्दै फिर्ता आएपछि आन्दोलित हुनुपरेको किसानको भनाइ छ । आइतबार सो स्थानमा कोइला र माटो ढुवानी गरेका गाडीलाई रोक लगाएपछि इँटाभट्टा सञ्चालकले आफूहरुमाथि हातपात गरेको किसानले जनाएका छन् ।

आफूहरुमाथि हातपात गरेको भन्दै भट्टा सञ्चालकविरुद्ध किसानले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएका छन् । किसानले सुवर्णेश्वर इँटा उद्योगका सञ्चालक रामगोपाल श्रेष्ठ, हरिकुमार श्रेष्ठ, श्रवण न्यौपाने, सुशील श्रेष्ठ, राजाराम श्रेष्ठ र रुपक दनुवारलाई कारवाहीको माग गर्दै किटानी जोहरी दिएका हुन् ।

वातावरण प्रदूषण गरेका भट्टाको विरोध गर्दै माटो र कोइला बोकेका गाडीलाई रोक लगाएको भन्दै आफूमाथि कुटपिट गरेको स्थानीयवासी ढकनारायण पराजुलीले बताउनुभयो । घरबाहिर निस्कने बेलामा समेत धुवाँ धुलोका कारण माक्स लगाएर निस्कनुपर्ने र श्वास फेर्नसमेत मुस्किल हुने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

पाँचखाल–७ का वडाध्यक्ष पुष्कर ढकालले इँटा व्यवसायीले स्थानीय किसानलाई कुटपिट गरेको भनेर शान्तिसुरक्षाका लागि माग गरेपछि आफूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रहरी चौकी पाँचखाल र इलाका प्रहरी कार्यालय लगायतका कार्यालयमा शान्तिसुरक्षाका लागि जानकारी गराएको बताउनुभयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक गिरीले पीडितले दिएको जाहेरीका आधारमा दोषीलाई आवश्यक कानूनी कारवाहीका लागि अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको बताउनुभयो ।
रासस

सम्बन्धित समाचारहरु

ताजा समाचार