प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति नेपाली काँग्रेसको आपत्ति
kqsf/ ;Dd]ngdf kf6L{sf] wf/0ff ;fj{hlgs g]kfnL sfFu|];sf k|jQmf ljZjk|sfz zdf{n] laxLaf/ kf6L{ sfof{no ;fg]kfdf cfof]lht kqsf/ ;Dd]ngdf dlGqkl/ifbn] ut ebf} !$ kl5 jt{dfg ;/sf/ u7g x’g’k”j{ ljleGg dGqfno, k|flws/0f, ;+:yfg, kl/ifb, af]8{ / ;+ul7t ;+:yfdf ul/Psf ;a} /fhgLlts lgo’lQm vf/]hLsf] lg0f{o ;DaGwdf kf6L{sf wf/0ff ;fj{hlgs ub}{ . t:jL/ M gjLg kf}8]n , /f;;

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएको छ । नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री ओलीको केही दिन अघि काँग्रेसलाई लक्षित गर्दै ‘नन्दी भृंगी भेला गराएर आन्दोलन गर्न लागेको’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता अभिव्यक्तिले बाल मनोविज्ञानमा असर पर्ने भन्दै टिभी च्यानल बन्द गर्ने अवस्था आएको दावी गरे । प्रवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीलाई २०७५ सालको असफलताबाट पाठ सिकेर २०७६ सालमा जिम्मेवार भएर अभिव्यक्ति दिन र काम गर्न सचेत गराए ।

पत्रकार सम्मेलनमा काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सरकारले संविधानको भावना विपरित संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले राष्ट्रिय सहमतिका साथ संवैधानिक निकायमा नियुक्त गर्न संवैधानिक परिषदको कल्पना गरिएपनि सरकारले सो अनुसार काम गर्न नचाहेको आरोप लगाए ।

काँग्रेसले २०७५ सालको सुरुवाती दिन आशा गर्न लायक भएपनि सरकारका गतिविधिले त्यसलाई निराशामा परिणत गरिदिएको दावी पनि गरेको छ । प्रवक्ता शर्माले सरकारले संघीयताको कार्यान्वयन, कर्मचारी समायोजन, शान्ति सुरक्षा कुनै पनि काम अपेक्षा अनुसार गर्न नसकेको निष्कर्ष आफ्नो पार्टीको रहेको बताए ।