पर्यटन विकासमा छुट्याइएको ६३ लाख रकम भतेरमै स्वाहा