काठमाडौंका मेयरलाई डेंगुको आशंका, अस्पताल भर्ना
afnd}qL kfs{ j[If/f]k0f sfo{qmd sf7df8f}F,@* ebf} -/f;;_ M ;+3Lo ;/sf/, sf7df8f}F dxfgu/kflnsf / 6f]vf gu/kflnsfsf] ;+o”Qm cfof]hgfdf zlgaf/ 6f]vfsf] emf]/dxfFsfnl:yt afnd}qL kfs{sf] j[If/f]k0f sfo{qmddf dGtJo JoQm ub}{ sf7df8f}F dxfgu/kflnsfsf k|d’v ljBf;’Gb/ zfSo . t:jL/ M rGb|snf If]qL

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य अस्पताल भर्ना भएका छन् । उनी आज बिहानदेखि त्रिपुरेश्वरस्थित ब्लुक्रस अस्पतालमा  भर्ना भएका हुन् ।

मेयर शाक्यलाई डेंगु भएको आशंका गरिएको छ । उनको उपचारमा डा. खगेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ र डा.त्रिलोकिनाथ गुप्ता लगायत संलग्न छन् ।

यसअघि कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनाल, वरिष्ठ चिकित्सक डा. सन्दुक रुइत लगायतलाई पनि डेंगु संक्रमण भएको थियो ।